Bodi zmeraj nasmejan, saj nikoli ne veš, kdaj se kdo zaljublja ravno v tvoj nasmeh!
Untitled Document
Untitled Document

POGOJI ZA ČLANSTVO

Polnopravno članstvo lahko pridobijo prostovoljne, neprofitne mladinske organizacije, katerih nameni obstoja in konkretne oblike delovanja posegajo na različna področja življenja posameznika oziroma posameznice in družbe ter:

 • so registrirane kot društvo, zveza društev ali mladinska organizacija v politični stranki, registrirana po določbah zakona, ki ureja politične stranke;
 • se opredeljujejo kot mladinske organizacije in opravljajo javno koristne dejavnosti za otroke in mladino ter delujejo po načelu: mladi za mlade in v korist mladih;
 • imajo najmanj 70% članstva in 70% članov vodstva v starosti od 15 do 29 let;
 • so demokratično organizirane in samostojno (avtonomno) delujejo.

 

Odstavek o članstvu v Statutu Mestnega Mladinskega sveta Maribor pravi naslednje:

V. Članstvo

 

3. člen

Članstvo v MMSM je prostovoljno. Vsako društvo, zveza društev ali mladinska organizacija politične stranke se lahko ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določa ta statut, v MMSM včlani ali iz članstva izstopi. Člani MMSM plačujejo MMSM članarino. Višino članarine določa upravni odbor MMSM.

Združevanje v MMSM temelji na načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnega spoštovanja avtonomnosti vsake organizacije.

4. člen

V MMSM se združujejo društva, zveze društev in notranje organizacijske enote mladinskih organizacij v političnih strankah, registrirane po določbah zakona, ki ureja politične stranke, s sedežem na območju Mestne občine Maribor, različnih družbenih, nazorskih in političnih usmeritev, ki opravljajo javno koristne dejavnosti za otroke in mladino iz 5. člena Zakona o mladinskih svetih, in ki imajo najmanj 70% članstva in 70% članov vodstva v starosti od 15 do 29 let.

5. člen

O včlanitvi društva, zveze društev ali mladinske organizacije politične stranke na podlagi prijave, izjave o spoštovanju statuta MMSM in drugih aktov in dokazil o izpolnjevanju pogojev, ki so določeni z Zakonom o mladinskih svetih, Pravilnikom o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov in s tem statutom, odloča zbor MMSM z javnim glasovanjem na svoji naslednji seji po prejemu prijave za vstop v članstvo. Za sprejem organizacije v članstvo je potrebna absolutna večina glasov.

6. člen

Izpolnjevanje pogojev za članstvo preverja komisija zbora MMSM za članstvo. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani, ki jih izvoli zbor MMSM z mandatno dobo dveh let.

7. člen

Članica ima pravice:

 • spoštovati statut MMSM;
 • aktivno sodelovati in izvajati program dela MMSM;
 • sodelovati v aktivnostih MMSM;
 • kandidirati svoje predstavnike v voljene in imenovane organe MMSM;
 • voliti in imenovati predstavnike v organe MMSM;
 • dajati predloge, pripombe in stališča organom MMSM.

8. člen

Članica ima dolžnosti:

 • da se aktivno vključujejo v realizacijo dogovorjenih programov dela;
 • da redno plačujejo članarino;
 • da s sredstvi MMSM gospodarijo kot dober gospodar;
 • da varujejo ugled MMSM;
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na člane MMSM.

9. člen

Organizaciji članici preneha članstvo v združenju, če:

 • tako sama zahteva s pisno izstopno izjavo, ki jo pošlje upravnemu odboru MMSM;
 • ne izpolnjuje več pogojev za članstvo v MMSM in jo upravni odbor črta iz članstva;
 • če jo zbor MMSM z absolutno večino glasov izključi iz članstva z javnim glasovanjem.

Kakšna se vam zdi spletna stran MMSM?

Zelo dobra
Dobra
Povprečna
Slaba
Zelo slaba
Ne vem

 
Avalon Design