Odpušcati je nekaj dobrega. Zapisovati si, kaj in komu smo odpustili, pa je nekaj neodpustljivega. Josef Dirnbeck
Untitled Document
Novice
MMSM v medijih
Untitled Document

PODROČJA DELOVANJA MMSM

Delovanje Mestnega Mladinskega sveta Maribor je razdeljeno v štiri programska jedra:

za družbeni položaj mladih

Kontaktna oseba: Aleks Markelj

V področje Družbeni položaj mladih v Mestnem Mladinskem svetu Maribor uvrščamo vse tiste segmente delovanja in življenja mladih, ki determinirajo njihovo mesto v družbi, možnosti njihove participacije pri odločanju, socialne in kulturne elemente njihovega življenja in motivacijo mladih:

Zaposlovanje mladih

Mestni Mladinski svet Maribor se bo zavzemal za promocijo aktivne politike zaposlovanja mladih. Prizadeval si bo za oblikovanje aktivnejše vloge v procesu zaposlovanja mladih iskalcev zaposlitve.

Stanovanjska politika

Mladim je potrebno zagotoviti primerne bivalne pogoje, saj je stanovanje ena izmed osnovnih elementarnih potreb vsakega človeka. Mladi ljudje si v času med in predvsem po študiju želimo zagotoviti ustrezne pogoje za svoje življenje.

Kakovosten prosti čas

Pomanjkanje kakovostnih, zanimivih in v ustvarjalnost usmerjenih programov za preživljanje prostega časa je po našem prepričanju eden izmed temeljnih vzrokov, ki ustvarjajo socialno problematiko, od zlorabe drog in drugih oblik odvisnosti do družbene apatičnosti.

Socialna politika in zdravstveno varstvo

Pospeševanje izvajanja mladinskih projektov in njihovo umeščanje v razvoj celostnega koncepta zdravstvene in socialne politike na eni in dinamiko življenja lokalne skupnosti na drugi strani je tudi po prepričanju Mestnega Mladinskega sveta Maribor nujno. Lokalne oblasti se morajo zavezati, da bodo omogočale razvoj vsem institucionalnim oblikam posvetovanja med mladinskimi organizacijami, izvoljenimi predstavniki ter vsemi družbenimi in profesionalnimi skupinami, ki se ukvarjajo z uveljavljanjem družbene blaginje ter pospeševanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

Vzpodbujanje družbenih razprav

Mladi pogosto nimajo svojega mnenja o stvareh, ki jih obkrožajo. Z namenom, da bi pospeševali zanimanje mladih za okolje, v katerem živijo, bomo organizirali več okroglih miz o aktualnih družbenih temah.

za mednarodno sodelovanje

Kontaktna oseba: Uroš Kojc

V področje Mednarodno sodelovanje v Mestnem Mladinskem svetu Maribor uvrščamo predvsem zagotavljanje možnosti za razvoj mednarodnega sodelovanja mladinskih organizacij in združenj, programe za razvoj mobilnosti mladih, mednarodno sodelovanje z mladinskimi organizacijami in združenji v mestih, ki so pobrateni z mestom Maribor, ter drugimi lokalnimi mladinskimi sveti celotne Evrope. V sklop tega področja tako uvrščamo:

  • aktivnosti, ki potekajo na področju razvoja mednarodnega sodelovanja mladih oz. mladinskih organizacij in združenj tako doma kot v tujini;
  • mednarodne ter domače dokumente in publikacije, ki urejajo ali posegajo v mednarodno sodelovanje;
  • tekoče aktivnosti, na katerih bodo sodelovali naši člani in članice, in so usmerjene v usposabljanje mladinskih organizacij za delovanje v mednarodnem okolju;
  • z izkušnjami nas, naših članov in tujih gostov spoznati različne Evropske strukture in njihovo delovanje (Svet Evrope, Evropski mladinski center, evropski forumi, evropske strukturne fundacije in mladinske organizacije), nenazadnje pa tudi delovanje same Evropske unije.

za izobraževanje in usposabljanje

Kontaktna oseba: Lidija Divjak

V področje Izobraževanje in usposabljanje v Mestnem Mladinskem svetu Maribor uvrščamo predvsem izobraževanje in usposabljanje mladinskih delavcev v veščinah, ki jih formalno izobraževanje ne ponuja, pomeni pa nujnost za usposobljeno delo v mladinskih organizacijah in združenjih.

Tako organiziramo:

  • izobraževalne programe, kjer se mladi naučijo pomagati sebi in drugim;
  • programe usposabljanja, kjer pridobijo manjkajoče veščine, ki jih pri svojem delu potrebujejo in jih spodbujamo k aktivni participaciji;
  • posvete, kjer se srečajo vse članice MMSM in obravnavajo aktualno problematiko;
  • seminarje, ki pomagajo izboljšati kvaliteto mladinskega dela in kjer organizacije dobijo informacije o možnostih financiranja s pomočjo domačih in tujih virov;
  • predavanja, kjer dobijo nova znanja, ideje in motivacijo za svoje delo;
  • druge izobraževalne programe, kamor spadajo programi javnega nastopanja, komunikacije in drugi.

za informiranje

Kontaktna oseba: Tadej Ekart

V današnji informacijski družbi je za učinkovito delovanje in lažjo orientacijo posameznika verodostojna in kvalitetna informacija bistvenega pomena. V področje Informiranje v MMSM uvrščamo informiranje širše javnosti o dejavnosti MMSM in njenih članic, informiranje članic o njim pomembnih zadevah ter informiranje institucij o delovanju MMSM ter članic v Mestni občini Maribor.

Aktivnosti v okviru informiranja so predvsem ažurno in kvalitetno informiranje mladinskih organizacij ter širše javnosti skozi vse nam dostopne kanale in medije. Pod te aktivnosti spadajo tudi razne javne tribune, tiskovine in okrogle mize.

Kakšna se vam zdi spletna stran MMSM?

Zelo dobra
Dobra
Povprečna
Slaba
Zelo slaba
Ne vem

 
Avalon Design